Bildts in soasjale media

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Ik hew fan de kines ’n bústillefoan op ‘e jareg kregen. Ik had wel ’n bústillefoan, maar dat waar soa’n klainen- een die’t je open klappe motte en der’t je met belle kinne en opbeld worre kinne.

Ok kinne je met dat klaine toesteltsy berichys fersture. Dat hyt sms’e. ’t Kost ’n paar sinten, maar der is overhine te kommen. Die berichys ferstuur ik feerweg foor ’t groatste part an ôns  maiden en an de pakeen bepsêgers. Ik skriif de berichys allegaar in ’t Bildts, ok an de pakeen bepsêger út Rotterdam. Fan gyneen hew ik der ’n op- of anmerking over hoord. Se kinne ’t  Bildts allegaar leze en se begripe ’t ok allegaar. Dat blykt wel út de antwoorden die’t ik kreeg en krij. Fan de kines meest in ’t Bildts foor soafeer at se Bildts skrive kinne. Maar de pake- en bepsêgers skrive alleen maar in ’t Nederlâns.
Ons maisys (de oudste is 53 jaar) fonnen, dat ik met dat klaine tillefoantsy hopeloas ouwerwets waar. ’t Apperaat hew ik twee jaar leden kocht. In myn beleving is ’t dan nag ’n arig nij en  modern apperaat. Maar ni, de frôly besloaten, dat ’t tillefoantsy ouwerwets waar en dat d’r ’n nijen-een komme most. En dus hewwe se foor mij as ferjaarspresintsy soa’n nije, platte  bústillefoan anskaft. ’n Hartstikke mooi ding.
Maar al hoe Bildts at se ok binne, se noeme ‘t ’n ‘smartphone’ der’t je geweldig feul met kinne naast ’t sels belle of beld worre. Je kinne d’r met internette, sms-e, plisynijs, tiid, weerbericht, fermiste persoanen, d’r sit ’n rekenmesine op, je kinne d’r met fotografere en filmpys make, kortom te feul om op te noemen.
Nou kinne ôns maisys mij wel arig dat se hewwe ’t apperaat soa foor mij programmeerd, soadat ik d’r gyn dingen met úthale kin, die’t programma’s ferwidere kinne. Ik kin d’r met belle,  foto’s make, ‘whatsappe’ (dat is fergeefs berichten fersture) en nag ’n paar dingen. ’t Maklike an ’t apperaat is, dat ik nou ’n klain toetsenbordsy hew der ik makliker berichys met skrive  kin en dat ik met dut ding ok ’n stik of wat leestekens skrive kin, wat in ‘t Bildts nagal faak foor komt. De meeste funksys die’t op ’t skerm weergeven worre, hewwe lykswel ‘n Nederlânse of Ingelse naam. Niet dat ik die benamings in ’t Bildts hewwe wil,  maar ik bin bang, dat ’t brúkken fan soa’n ‘smart’ tillefoantsy ’t brúkken en skriven fan ’t Bildts niet befordere sil.
Der sou ’t Bildts Aigene maar ’s over te set motte.

Aldert Cuperus

Bildtse Post